enrecht-logo

Familierecht | Enrecht

Alimentatie

Of er alimentatie moet worden betaald nadat partijen uit elkaar zijn is afhankelijk van een aantal factoren. Ten eerste dient te worden gekeken of het gaat om partneralimentatie of  kinderalimentatie. Voorts dient er gekeken te worden naar de behoefte en de draagkracht van partijen en/of kinderen.

Partneralimentatie is alleen noodzakelijk indien één partner aanzienlijk meer verdiend dan de andere partner. Voordat partijen uit elkaar gingen, hadden beide partijen, uitzonderingen daargelaten, de beschikking over het totale gezinsinkomen. De wetgever wenst ook nadat partijen uit elkaar zijn daarbij aansluiting te zoeken. De twee inkomens dienen daarom meer gelijk over de beide partners verdeeld te worden, zodat zij nagenoeg evenveel te besteden hebben. Ten eerste dient gekeken te worden hoe hoog het netto gezinsinkomen was voordat partijen uit elkaar gingen. 60% van dit bedrag, is de behoefte van iedere partij. Hierop zijn echter uitzonderingen mogelijk. Vervolgens dient gekeken te worden hoe hoog de draagkracht is van elke partner en hoe die draagkracht onderling verdeeld moet worden om bij de behoefte uit te komen.

Kinderalimentatie dient in beginsel betaald te worden voor kinderen tot 18 jaar. Tussen de 18 jaar en 21 jaar is enkel een bijdrage in het levensonderhoud noodzakelijk indien het jongmeerderjarige kind behoeftig is. Dit is altijd het geval wanneer het jongmeerderjarige kind studeert.

Ook bij kinderalimentatie dient eerst de behoefte bepaald te worden. In dit geval de behoefte van het kind of de kinderen. De behoefte is afhankelijk van het netto gezinsinkomen van partijen voordat zij uit elkaar gingen. Ook wel de levensstandaard van het kind of de kinderen. Uitgangspunt van de wetgever is dat de levensstandaard nadat partijen uit elkaar gaan voor de kinderen niet verandert. Daarnaast dient gekeken te worden wat de draagkracht is van beide partijen en hoeveel zij derhalve naar rato kunnen bijdrage om in de behoefte van de kinderen te voorzien.

Het lijkt eenvoudig, maar er zijn nog behoorlijk wat aspecten die daarbij meegenomen kunnen worden. Voor advies op maat, kunt u contact met onze specialisten opnemen.

Echtscheiding

Bij een echtscheiding komen verschillende aspecten om de hoek, zoals de verdeling van de zorg en opvoeding van de kinderen, de verdeling van de echtelijke woning of het nu een huurwoning of een koopwoning betreft, de verdeling van het pensioen, alimentatie en de verdeling van de inboedel, spaartegoeden en schulden.

Niet alleen bij echtscheidingen, maar ook bij verbrekingen van de samenwoning kunnen een groot aantal van bovengenoemde aspecten meespelen en ook hiervoor kunt u zich wenden tot onze advocaten.

Onze advocaten staan u graag bij in deze zeer moeilijke periode. Of u nu samen met uw toekomstige ex-partner afspraken kunt maken of niet, onze specialisten geven eenieder advies op maat. Lees hier meer over echtscheiding.

Erfenis

Erfenissen zijn vaak vervelende kwestie, aangezien emoties vaak hoog op kunnen lopen. Er is immers altijd sprake van een overlijden, waarbij de verwerking daarvan ook meespeelt. Het lastige aan deze kwesties maakt dat de overledene zelf niet meer kan aangeven hoe hij het bedoeld had en wat zijn wensen zijn. Vaak staat dit in een testament, maar niet iedereen heeft een testament opgemaakt.

Een advocaat dient enerzijds rekening te houden met de emoties van partijen en anderzijds tot een goede (zakelijke) afwikkeling te komen. Onze advocaten beschikking over deze kwaliteiten en kunnen u dan ook in dergelijke kwesties goed bijstaan.

Adoptie

Adoptie geeft de mogelijkheid om juridisch ouder te worden, zonder dat er ook een biologische band bestaat. Adoptie kan in verschillende situaties voorkomen, bijvoorbeeld voor buitenlandse kinderen, voor Nederlandse kinderen, te denken valt daarbij aan adoptieouders en voor homoseksuele stellen.

Voor homoseksuele stellen is de adoptieprocedure vereenvoudigd, zodat het makkelijker is om juridisch ouder te worden. Toch blijft de adoptieprocedure een lange en moeizame procedure. Onze specialisten kunnen u daarbij uitstekend helpen.

Geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap is inmiddels zo goed als gelijk getrokken met een huwelijk. Zo hebben geregistreerde partners het recht om elkaars achternaam te gebruiken en de plicht om elkaar te onderhouden. Het is daarom ook niet gek dat steeds vaker de vraag rijst of het geregistreerd partnerschap dan niet afgeschaft moet worden. Het werkt namelijk ook zeer verwarrend, bijvoorbeeld bij samenwoners met een samenlevingscontract. Maar dit is toch echt anders.

Sinds 1 april 2014 zijn beide geregistreerde partners ook automatisch juridisch ouder wanneer er een kind binnen het geregistreerd partnerschap wordt geboren.

Het enige verschil met een huwelijk is het einde van een geregistreerd partnerschap. Het geregistreerd partnerschap kan buiten de rechter om eindigen. Maar dit kan alleen als er geen minderjarige kinderen zijn en de partners het met elkaar eens zijn.

Waarom het geregistreerd partnerschap nog bestaat is vanwege het feit dat er nog partijen zijn die om emotionele of andere overwegingen geen huwelijk willen.

Onze advocaten kunnen u precies uitleggen wat de rechten en plichten zijn van partners bij een geregistreerd partnerschap.

Pensioen

Het opgebouwde pensioen kan in Nederland op drie wijze verdeeld worden. Welke regeling van toepassing is, is afhankelijk van de datum van de echtscheiding.

Voor echtscheidingen voor 27 november 1981 bestaat er slechts in bepaalde gevallen recht op een deel van het ouderdomspensioen van de ander. Er kan alleen sprake zijn van verdeling van het pensioen indien het huwelijk meer dan 18 jaar heeft geduurd, er tijdens het huwelijk minimaal één minderjarig kind is geweest en de ex-partner niet op een andere wijze gecompenseerd wordt. Indien aan alle vereisten is voldaan, dan krijgt de ex-partner 25% van het gehele pensioen.

Bij echtscheidingen tussen 27 november 1981 en 30 april 1995 gelden de criteria uit het Boon van Loon arrest. Dit houdt in dat er alleen verdeling van het ouderdomspensioen plaatsvindt indien er sprake is van een huwelijk in gemeenschap van goederen. De Hoge Raad was immers van mening dat het ouderdomspensioen in de gemeenschap viel. Het deel van het ouderdomspensioen dat opgebouwd was voor het huwelijk viel ook in de verdeling. Het deel dat na het huwelijk wordt opgebouwd valt uiteraard niet meer in de gemeenschap en is dan ook niet voor verdeling vatbaar.

Voor echtscheiding na 30 april 1995 geldt de Wet verevening pensioenrechten bij echtscheiding. Daarbij geldt dat alleen het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd voor verdeling in aanmerking komt. Voorts kan er ook verdeling plaatsvinden voor huwelijk buiten gemeenschap van goederen en is het mogelijk om de verdeling van het ouderdomspensioen rechtstreeks via de pensioeninstanties te laten verlopen.

Pensioen is vaak een lastig onderdeel van de echtscheiding. Het is dan ook verstandig om u daarover goed te laten voorlichten. Onze advocaten kunnen u daarbij helpen.

Voogdij

Voogdij is de zeggenschap over één of meerdere minderjarige kinderen die niet door een ouder wordt uitgeoefend. De voogdij kan door een familielid van de ouders van het kind worden uitgeoefend, maar het kan ook uitgeoefend worden door een instantie, zoals Bureau Jeugdzorg.

Er wordt pas naar een voogd gekeken, indien beide ouders om welke reden dan ook het ouderlijk gezag niet uit kunnen oefenen. Dat kan zijn doordat ouders uit het gezag zijn gezet, of wanneer beide ouders zijn overleden.

Een voogd neemt alleen de grote en belangrijke beslissingen voor het kind, zoals schoolkeuze, paspoort, medische behandelingen. De dagelijkse zorg komt voor degene waar het kind woonachtig is.

Voor meer informatie over voogdij kunt u contact opnemen met onze specialisten.

Asiel

Wanneer iemand vanwege veiligheidsredenen niet meer in zijn land kan verblijven en vlucht naar een ander land, bijvoorbeeld Nederland, dan moet hij asiel aanvragen om in dat land te mogen verblijven. Indien iemand geen asiel aanvraagt, dan kan de IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst) besluiten om iemand terug te sturen althans Nederland uit te zetten. In Nederland mogen namelijk alleen mensen verblijven die de Nederlandse nationaliteit bezitten.

Het kan ook voorkomen dat iemand niet vanwege veiligheidsredenen niet meer in zijn land kan verblijven, maar wel in Nederland wil wonen. Dan val je onder het vreemdelingenrecht.

Het asielrecht en het vreemdelingenrecht is een zeer specialistisch vakgebied. Het is dan ook van groot belang dat u de juiste specialisten heeft om u te kunnen bij staan in dezen.

Gezag en Omgang

Gezag omvat alle beslissingen (financiële en niet-financiële) die ouders moeten nemen voor hun kinderen tot 18 jaar. Hierbij valt te denken aan schoolkeuzes, medische ingrepen, buitenlandse vakanties, maar ook het kapsel en de kleding die de kinderen hebben.

In beginsel oefenen beide ouders het gezag uit over hun kinderen. Na een echtscheiding of verbreking van een relatie blijft dit hetzelfde. Hiervoor dienen ouders wel met elkaar te kunnen overleggen over de kinderen, aangezien zij tezamen een beslissing moeten maken. Indien dit door omstandigheden niet meer kan, kan een ouder aan de rechtbank vragen om een ouder alleen met het gezag te belasten.

Omgang is de zorg- of contactregeling voor de kinderen en de ouder waar de kinderen niet het hoofdverblijf hebben. De enige vereiste voor het verzoeken van een omgangsregeling is dat er family life bestaat tussen de verzoeker en de kinderen. Dit betekent dat ook grootouders recht op omgang kunnen hebben.

Er bestaat geen standaard omgangsregeling. Alle vormen van omgang kunnen afgesproken worden, zolang de kinderen er maar niet onder lijden.

Voor vragen of meer informatie over gezag en omgang kunt u onze advocaten raadplegen.

Kinderbeschermingsmaatregelen

Voorbeelden van kinderbeschermingsmaatregelen zijn ondertoezichtstelling en  uithuisplaatsing. Indien er zorgen bestaan over de thuissituatie waar kinderen bij betrokken zijn, kunnen er maatregelen worden genomen om de kinderen te helpen.

Bij een ondertoezichtstelling blijven de kinderen thuis wonen, maar wordt er een gezinsvoogd aangesteld die tezamen met de ouders gaat bekijken hoe de situatie opgelost kan worden zodat er weer een stabiele thuissituatie voor de kinderen ontstaat. De gezinsvoogd kan ouders bijvoorbeeld aanwijzingen geven.

Wanneer de situatie zodanig ernstig is dat de kinderen niet meer thuis kunnen wonen, zal er een uithuisplaatsing plaatsvinden. Dan worden de kinderen elders ondergebracht, bijvoorbeeld bij een pleeggezin. Pas als de thuissituatie weer stabiel is, zal de uithuisplaatsing worden beëindigd.

Kinderbeschermingsmaatregelen zijn ingrijpende maatregelen, aangezien zij diep doorwerken in de privacy. Onze advocaten kunnen u daarbij helpen en van het nodige advies voorzien.

Stel vrijblijvend uw vraag

Recente informatie over onderwerpen gerelateerd aan familierecht vind u hier:

Echtscheidingsconvenant

Alimentatie berekenen

Dwangmiddelen bij omgang

Snel scheiden in de praktijk

Scheiden en kinderen

Scheiden en koopwoning

Kind onterven

Nalatenschap regelen

(Familie) naam veranderen

Adoptie

Hypotheek na een scheiding

Scheiding eenzijdig

Ook geinteresseerd in?

Juridisch advies

Letselschade voetganger | Enrecht

Soms is het zo dat voetgangers geen schadevergoeding krijgen. Dit is echter alleen het geval als de bestuurder die de voetganger heeft aangereden kan aantonen dat de voetganger roekeloos heeft [...]
Lezen

Arbeidsongeval | Enrecht |

Op uw werk moet het natuurlijk veilig zijn, maar een arbeidsongeval kan altijd voor komen. Uw werkgever moet er altijd voor zorgen dat u op een veilige en gezonde plek werkt. [...]
Lezen

enrecht, visie enrecht, enrecht keurmerk

Enrecht advocaten is een landelijk keurmerk van de meest gespecialiseerde advocaten binnen de diverse rechtsgebieden van het Nederlands recht. Voor u als cliënt maakt het een groot verschil of u [...]
Lezen

algemeen Archieven | Enrecht

Wanneer u wilt scheiden van uw partner, is het vaak het makkelijkst, het goedkoopst en het beste om daar in onderling overleg met elkaar afspraken over te maken. Samen met [...]
Lezen

Consumentenrecht | Enrecht

Conflictbemiddeling Een ander woord voor conflictbemiddeling is mediation. Mediation wordt steeds vaker in steeds meer rechtsgebieden toegepast. Het is natuurlijk het beste als partijen er samen uitkomen, zonder dat een [...]
Lezen

Adoptie | Enrecht

Door adoptie komt er een wettelijk familieband tot stand tussen het kind en de adoptiefouders. Een verzoek tot adoptie moet worden ingediend bij de rechtbank. Hiervoor heeft u de hulp [...]
Lezen

Scheiding eenzijdig | Enrecht

De aanstaande ex-partner kan, indien hij of zij het niet eens is met het verzoek, een zogenaamd verweerschrift indienen. Ook dit verweerschrift kan enkel met tussenkomst van een advocaat bij [...]
Lezen

Vind een advocaat in:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Zoek een advocaat

Ben je op zoek naar juridisch advies? Vind snel en eenvoudig de juiste advocaat voor jouw zaak. Onze ervaren advocaten staan klaar om je te helpen bij al jouw juridische kwesties. Met expertise in verschillende rechtsgebieden, kunnen we je begeleiden en ondersteunen bij het vinden van een oplossing die bij jou past. Zoek niet verder, vind vandaag nog de perfecte advocaat voor jouw behoeften.

Familierecht advocaat

Heb je juridische hulp nodig bij familiezaken? Onze gespecialiseerde familierecht advocaten zijn hier om jou te helpen. Of het nu gaat om echtscheiding, voogdij, alimentatie of andere familiekwesties, wij bieden deskundig advies en ondersteuning op maat. Met onze ervaring en toewijding streven we ernaar om jouw belangen te behartigen en een oplossing te vinden die recht doet aan jouw situatie. Neem vandaag nog contact met ons op voor een consult.

Arbeidsrecht advocaat

Sta je voor een arbeidsconflict of heb je vragen over jouw rechten op de werkvloer? Onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten zijn er om jou te helpen. Wij begrijpen de complexiteit van arbeidswetgeving en zullen jouw zaak met toewijding en expertise behandelen. Of het nu gaat om ontslag, discriminatie, arbeidsvoorwaarden of andere arbeidsgerelateerde kwesties, wij staan aan jouw zijde om jouw belangen te verdedigen en een rechtvaardige oplossing te zoeken. Neem contact met ons op voor deskundig advies op maat.

Strafrecht advocaat

Ben je beschuldigd van een strafbaar feit of ben je betrokken bij een strafrechtelijke zaak? Onze ervaren strafrecht advocaten zijn er om jouw rechten te verdedigen en jou bij te staan tijdens deze moeilijke tijd. Wij begrijpen de ernst van strafrechtelijke aanklachten en zullen jouw zaak met de hoogste mate van professionaliteit behandelen. Of het nu gaat om overtredingen, misdrijven of andere strafrechtelijke kwesties, wij zullen jouw zaak grondig onderzoeken en een strategie ontwikkelen om jouw belangen te beschermen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vertrouwelijk consult.

© 2023 gemaakt door label111.nl all rights reserved