enrecht-logo

Arbeidsrecht

Veel mensen komen vroeg of laat in aanraking met het arbeidsrecht. Dat kan in de hoedanigheid van werknemer, maar ook als werkgever. Vaak wordt een advocaat pas geraadpleegd als er sprake is van een arbeidsconflict waarbij het ontslag van de werknemer is aangezegd.

Een advocaat kan echter ook voor andere arbeidsrechtelijke aspecten benaderd worden, te denken valt aan het opstellen of het controleren van arbeidsovereenkomsten of om werkgevers en werknemers te informeren over hun rechten en plichten in geval van ziekte van een werknemer. Ook voor vragen over cao-recht en reorganisaties kunt u bij onze specialisten terecht.

Daarnaast kunnen onze advocaten u ook van advies voorzien ten aanzien van verschillende uitkeringen, zoals een WW-uitkering, ZW-uitkering en een WIA-uitkering.

Experts Nederlands Recht, ook wel genoemd “Enrecht”, staat voor duidelijke en onafhankelijke informatieverstrekking aan consumenten en ondernemingen op het gebied van Nederlands recht. Wij zijn een landelijk keurmerk van de meest gespecialiseerde advocaten binnen de diverse rechtsgebieden van het Nederlands recht. Voor u als cliënt maakt het een groot verschil of u een advocaat nodig heeft vanuit een particuliere of zakelijke situatie. Hiernaast geldt dat ook het rechtsgebied waarbinnen het probleem zich afspeelt niet door iedere advocaat even adequaat kan worden opgelost. Hier kan Enrecht u bij helpen.

Voor iedere situatie, voor ieder rechtsgebied hebben wij de beste advocaten bij u in de regio. Met ons landelijk advocatennetwerk hebben we altijd een vestiging bij u in de buurt. Onze advocaten zijn onder andere gespecialiseerd in: Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht, Consumentenrecht, Familierecht en Woonrecht.

Via Enrecht krijgt u dus de beste advocaat die u met een professionele, oplossingsgerichte dienstverlening zal bijstaan. Bij ons staat u als cliënt centraal en de zaak is pas gewonnen wanneer de cliënt tevreden is. Heeft u een juridische uitdaging en wilt u snel richting de oplossing? Of wilt u vrijblijvend informeren welke juridische mogelijkheden u heeft? Neem dan contact op met ons. Wij helpen u graag!

Ontslag

Ontslag is een omvangrijk onderdeel van het arbeidsrecht. Wanneer iemand geconfronteerd wordt met een ontslag zijn er diverse onderdelen waar naar gekeken moet worden. Te denken valt aan de opzegtermijn, eventuele ontslagvergoeding en opzegverboden. Ook dient gekeken te worden naar de verschillende mogelijkheden om iemand te ontslaan, zoals ontbinding van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, opzeggen van een bepaalde tijd contract, ontslag op staande voet, ontslagvergunning van het UWV of via de kantonrechter.

Het is belangrijk dat de rechten en plichten van de werknemer, maar ook van de werkgever goed in acht worden genomen. Onze advocaten kunnen u daarbij adviseren en waar nodig u bijstaan. Lees hier meer over ontslag.

Arbeidsongeschiktheid

Iedereen kan ziek worden. Het is dan niet meer mogelijk om (gedeeltelijk) te werken. Wanneer er sprake is van ziekte dan hebben zowel de werknemer als de werkgever verplichtingen jegens elkaar. Zo dient de werknemer naar afspraken van de arbo arts te gaan en te voldoen aan diens reïntegratieverplichtingen. Ook de werkgever dient mee te werken aan de reïntegratie van de werknemer.

Indien de werknemer zijn verplichtingen niet nakomt, kan het zijn dat zijn loon wordt opgeschort of zelfs wordt stop gezet. Indien de werkgever zijn verplichtingen niet nakomt, kan de werkgever geconfronteerd worden met een loon doorbetalingsverplichting nadat de werknemer uit dienst is getreden.

Het is derhalve van belang dat de rechten en plichten van de werknemer en de werkgever duidelijk zijn en dat hier ook op de juiste wijze naar wordt gehandeld. Onze advocaten staan u daar graag in bij.

Arbeidsovereenkomst

Pas wanneer er een geschil bestaat, vaak over ontslag, wordt goed gekeken naar wat er in de arbeidsovereenkomst staat. Dan komen partijen er vaak achter dat er een bepaling is opgenomen die niet opgenomen diende te worden of anders omschreven had moeten worden.

Het is dan ook belangrijk om bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst goed naar de overeenkomst te kijken. Dit vormt namelijk de basis voor de arbeidsrelatie.

Onze advocaten kunnen u daarbij van gedegen advies voorzien, zodat er later geen problemen zullen optreden.

Uitkering

Indien er geen inkomen uit arbeid bestaat, zal het inkomen vaak bestaan uit een uitkering. In Nederland kennen we veel verschillende uitkeringen, zoals de Wet Werk en Bijstand, de Ziektewet, WIA, Wajong, AOW, etc. Bij al deze uitkeringen bestaan er rechten en plichten voor de verschillende uitkeringsinstanties en voor de uitkeringsgerechtigden.

Onze advocaten kunnen u helpen in de wirwar van rechten en plichten over onder andere de hoogte en duur van bepaalde uitkeringen. Ook wanneer u geconfronteerd wordt met een handhavingsanctie is het verstandig contact met ons op te nemen, zodat u voorkomt dat u (een deel van) de uitkering moet terug betalen.

Werkloosheid

Na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, op welke manier dan ook, volgt werkloosheid. Hiervoor kunt u een WW-uitkering bij het UWV aanvragen. Of iemand in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering hangt af van het feit of men voldoet aan de voorwaarden, die vaak te maken hebben met iemands arbeidsverleden. Ook de hoogte van de werkloosheidsuitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden.

Gedurende de periode dat iemand een werkloosheidsuitkering ontvangt, dient hij of zij zich aan bepaalde voorwaarden te houden, zoals de sollicitatieplicht en het tijdig opgeven van wijzigingen in de situatie zoals het vinden van een nieuwe baan. Indien de voorwaarden overschreden worden, kan het UWV een boete opleggen en/of (een deel van) de uitkering inhouden/terugvorderen.

Niet altijd zijn besluiten van het UWV correct en bestaat er de mogelijkheid om van een dergelijk besluit in bezwaar te gaan bij het UWV zelf en eventueel nog in beroep bij de rechtbank.

Onze advocaten kunnen u bijstaan wanneer u het niet eens bent met een besluit van het UWV of anderszins van advies voorzien.

Betaling/ontvangst loon

Voor de werknemer is het belangrijk dat het loon tijdig wordt betaald. Er zijn immers ook andere (privé)lasten die daarmee voldaan moeten worden. Er bestaan dan ook flinke sancties voor de werkgever indien hij niet of niet tijdig het loon uitbetaald.

Vaak ontstaan er discussies tussen de werknemer en de werkgever over de uitbetaling van overuren en vakantiedagen. Ook hierbij kunnen onze advocaten u bijstand in verlenen.

Collectief arbeidsrecht (CAO)

Onderdeel van de arbeidsovereenkomst is vaak een CAO. Of bepalingen uit de CAO voor gaan op bepalingen in de arbeidsovereenkomst is niet eenduidig aan te geven. Dit is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het algemeen verbindend verklaard zijn van de CAO. Als dit het geval is, dan gaan de bepalingen in de CAO voor op de bepalingen die in de individuele arbeidsovereenkomst staan genoemd.

Een CAO wordt altijd voor een bepaalde periode algemeen verbindend verklaard. Het is dan aan de werkgeversorganisatie en de vakbonden om een nieuwe overeenstemming te bereiken over een CAO voor de volgende periode. Pas wanneer die overeenstemming is bereikt, kan deze CAO algemeen verbindend worden verklaard en geldt die dan ook weer voor alle werknemers die werkzaam zijn in die betreffende branche.

Voor advies of een CAO wel of niet van toepassing is en hoe die uitgelegd dient te worden, kunt u zich wenden tot onze gespecialiseerde advocaten.

Sociaal zekerheidsrecht

Indien er geen inkomen uit arbeid bestaat, zal het inkomen vaak bestaan uit een uitkering. In Nederland kennen we veel verschillende uitkeringen, zoals de Wet Werk en Bijstand, de Ziektewet, WIA, Wajong, AOW, etc. Bij al deze uitkeringen bestaan er rechten en plichten voor de verschillende uitkeringsinstanties en voor de uitkeringsgerechtigden.

Onze advocaten kunnen u helpen in de wirwar van rechten en plichten over onder andere de hoogte en duur van bepaalde uitkeringen. Ook wanneer u geconfronteerd wordt met een handhavingsanctie is het verstandig contact met ons op te nemen, zodat u voorkomt dat u (een deel van) de uitkering moet terug betalen.

Vind een advocaat in:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Zoek een advocaat

Ben je op zoek naar juridisch advies? Vind snel en eenvoudig de juiste advocaat voor jouw zaak. Onze ervaren advocaten staan klaar om je te helpen bij al jouw juridische kwesties. Met expertise in verschillende rechtsgebieden, kunnen we je begeleiden en ondersteunen bij het vinden van een oplossing die bij jou past. Zoek niet verder, vind vandaag nog de perfecte advocaat voor jouw behoeften.

Familierecht advocaat

Heb je juridische hulp nodig bij familiezaken? Onze gespecialiseerde familierecht advocaten zijn hier om jou te helpen. Of het nu gaat om echtscheiding, voogdij, alimentatie of andere familiekwesties, wij bieden deskundig advies en ondersteuning op maat. Met onze ervaring en toewijding streven we ernaar om jouw belangen te behartigen en een oplossing te vinden die recht doet aan jouw situatie. Neem vandaag nog contact met ons op voor een consult.

Arbeidsrecht advocaat

Sta je voor een arbeidsconflict of heb je vragen over jouw rechten op de werkvloer? Onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten zijn er om jou te helpen. Wij begrijpen de complexiteit van arbeidswetgeving en zullen jouw zaak met toewijding en expertise behandelen. Of het nu gaat om ontslag, discriminatie, arbeidsvoorwaarden of andere arbeidsgerelateerde kwesties, wij staan aan jouw zijde om jouw belangen te verdedigen en een rechtvaardige oplossing te zoeken. Neem contact met ons op voor deskundig advies op maat.

Strafrecht advocaat

Ben je beschuldigd van een strafbaar feit of ben je betrokken bij een strafrechtelijke zaak? Onze ervaren strafrecht advocaten zijn er om jouw rechten te verdedigen en jou bij te staan tijdens deze moeilijke tijd. Wij begrijpen de ernst van strafrechtelijke aanklachten en zullen jouw zaak met de hoogste mate van professionaliteit behandelen. Of het nu gaat om overtredingen, misdrijven of andere strafrechtelijke kwesties, wij zullen jouw zaak grondig onderzoeken en een strategie ontwikkelen om jouw belangen te beschermen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vertrouwelijk consult.

© 2023 gemaakt door label111.nl all rights reserved